5:51 pm
16 Feb 2019

PSA World Squash Rankings: Bethany Brazier

(known as WSA World Squash Rankings prior to July 2015)

Best Ranking by Year / Best Ranking Ever

Year Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010 252 200 206 208 209 174 168 140 127 135 138 129
2011 127 127 124 122 114 113 110 111 109 105 108 105
2012 98 93 91 88 95 97 93 94 104 105 100 130
2013 134 - - - - - - - - - - -